SERVICE

Danh sách Dịch vụ

Dành cho ngành bán lẻ và công ty bán lẻ sở hữu thương hiệu cá nhân
Muốn nâng cao năng lực bán hàng của đại lý bán hàng Việt Nam

Có phương pháp giúp đại lý phân phối nâng cao kết quả hoạt động và tính chủ động của nhân viên.

Dành cho doanh nghiệp và nhà phân phối
Muốn nâng cao tính chủ động của nhân viên trong công tác vận hành nhà máy

HRIV chuyên tư vấn cải tiến đối với việc quản lý khu vực sản xuất, hướng đến mục tiêu “nâng cao tính chủ động của nhân viên”….

Chương trình Know-how Do-how
Muốn nâng cao năng lực nhân viên Việt Nam

Việc nuôi dưỡng năng lực của nhân viên cũng giống như nuôi dưỡng một xí nghiệp.