Học phí

5,500,000 VNĐ/ học viên


Đối tượng tham dự

 • Trưởng/Phó phòng 

 • Trưởng nhóm, cán bộ quản lý 

Mục tiêu của khóa học

 • Định nghĩa được thế nào là “quản lý” và vai trò, nhiệm vụ của nhà quản lý trong một tổ chức 

 • Có khả năng thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch công việc của Phòng/Ban để hoàn thành mục tiêu  

 • Biết cách quản lý nhân viên hiệu quả thông qua các kỹ năng: giao việc, kiểm tra giám sát, đánh giá, động viên nhân viên 

 • Biết cách xây dựng nhóm mạnh và quản lý nhóm chuyên nghiệp

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về lãnh đạo và quản lý 

 • Phân biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý 

 • Những đức tính và năng lực then chốt cần có ở một nhà quản lý chuyên nghiệp 

 • Vai trò và nhiệm vụ của nhà quản lý: “Quản lý công việc” và “Quản lý con người” 

 • Giới thiệu các phong cách quản lý trong cương vị người đứng đầu chi nhánh/phòng giao dịch 

Phần 2: Quản lý công việc  

 • Xây dựng và quản lý mục tiêu (chỉ tiêu kinh doanh) 

 • Lập kế hoạch để hoàn thành mục tiêu (chỉ tiêu) 

 • Tổ chức và triển khai công việc theo kế hoạch 

 • Theo dõi thực hiện kế hoạch. Sơ đồ GANTT 

 • Bài tập xây dựng kế hoạch 

Phần 3: Những kỹ năng quản lý nhân viên 

 • Xây dựng đội ngũ nhân viên mạnh 

 • Kỹ năng giao việc và ủy quyền 

 • Kỹ năng kiểm tra và giám sát công việc nhân viên.  

 • Các công cụ hỗ trợ giám sát. 

 • Kỹ năng đánh giá nhân viên 

 • Những cách tạo động lực nhân viên 

back to top