THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Sunwah Innovation Center, 6th Fl., Golden House Tower, Sunwah Pearl Building, No. 90 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam
Hotline: (028) 2210 1718
Email: kenshu@hri-vietnam.com

Tin tức
Chính sách
Thỏa thuận sử dụng
Quy định bảo mật
Liên hệ

Tháng 2/2024

Giảng viên: Nguyễn Đình Phúc

Học phí: 2,000,000 VNĐ/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Training

Ngày

21/02/2024

Đăng ký
Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp

Học phí: 2,000,000 VNĐ/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Practice

Ngày

28/02/2024

Đăng ký

Tháng 3/2024

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả


 
Giảng viên: Trần Hoàng Hiệp

Học phí: 2,000,000 VNĐ/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Training

Ngày

13/03/2024

Đăng ký
Giảng viên: Nguyễn Đình Phúc

Học phí: 2,000,000 VNĐ/học viên (bao gồm ăn trưa, tea-break)
Thời gian: 08:30 - 16:30

Practice

Ngày

20/03/2024

Đăng ký
時間
Thời gian 

Ngày

タイプ
Type

ID

コース
Khóa học

講師
Giảng viên
2024年3月
03/2024
13日(水)
13 (Wed)
トレーニング
Training
2403-T
効果なプレゼンテーションスキル
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
2024年4月
04/2024
17日(水)
17 (Wed)
トレーニング
Training
2404-T
ブレーンストーミングとファシリテーションスキル
KỸ NĂNG BRAINSTORMING & DẪN DẮT THẢO LUẬN
24日(水)
24 (Wed)
練習
Practice
2403-P
効果なプレゼンテーションスキル
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
2024年5月
05/2024
15日(水)
15 (Wed)
トレーニング
Training
2405-T
仕事のアサインメントと効果的な業績評価(PDCA)
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (PDCA)
22日(水)
22 (Wed)
練習
Practice
2404-P
ブレーンストーミングとファシリテーションスキル
KỸ NĂNG BRAINSTORMING & DẪN DẮT THẢO LUẬN
2024年6月
06/2024
12日(水)
12 (Wed)
トレーニング
Training
2406-T
リーダーシップスキル
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
19日(水)
19 (Wed)
練習
Practice
2405-P
KỸ NĂNG GIAO VIỆC & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (PDCA)
2024年7月
07/2024
10日(水)
10 (Wed)
トレーニング
Training
2407-T
チームワークスキル
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
17日(水)
17 (Wed)
練習
Practice
2406-P
リーダーシップスキル
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
2024年8月
08/2024
14日(水)
14 (Wed)
トレーニング
Training
2401-T
交渉スキル
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
21日(水)
21 (Wed)
練習
Practice
2401-T
チームワークスキル
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
2024年9月
09/2024
11日(水)
11 (Wed)
トレーニング
Training
2409-T
計画するスキル
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
18日(水)
18 (Wed)
練習
Practice
2408-T
交渉スキル
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
2024年10月
10/2024
16日(水)
16 (Wed)
トレーニング
Training
2410-T
効果的な時間管理スキル
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
23 日(水)
23 (Wed)
練習
Practice
2409-P
計画するスキル
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
2024年11月
11/2024
13日(水)
13 (Wed)
トレーニング
Training
2411-T
効果的なコミュニケーションスキル
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
20日(水)
20 (Wed)
練習
Practice
2409-P
効果的な時間管理スキル
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
2024年12月
12/2024
11日(水)
11 (Wed)
トレーニング
Training
2412-T
リーダーシップスキル
CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
18日(水)
18 (Wed)
練習
Practice
2411-P
効果的なコミュニケーションスキル
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram